Algemene verkoopvoorwaarden van Ee consultancy


Artikel 1: Begripsbepalingen


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Overeenkomst: de overeenkomst waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

1.2 Opdrachtnemer: van Ee consultancy

1.3 Opdrachtgever: de persoon, de onderneming of de instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.4 Deelnemer: de persoon die zich heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven voor een activiteit die voortvloeit uit de overeenkomst.


Artikel 2: Gebondenheid


2.1 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door van Ee consultancy zijn aanvaard.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 3: Aanbiedingen


3.1 Alle aanbiedingen van van Ee consultancy zijn twee maanden geldig, tenzij anders overeengekomen.

3.2 Alle aanbiedingen van van Ee consultancy zijn vrijblijvend. Van Ee consultancy heeft het recht een aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.3 Een door de opdrachtgever gedaan aanbod geldt slechts als aanvaard indien de aanvaarding schriftelijk is gedaan.


Artikel 4: Auteursrecht


4.1 Enig bij van Ee consultancy berustend auteursrecht kan slechts schriftelijk worden overgedragen. Verveelvoudiging of openbaarmaking van door van Ee consultancy aan de opdrachtgever of een deelnemer ter beschikking gesteld materiaal is slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van van Ee consultancy.

4.2 Voor elke handeling van de opdrachtgever in strijd met enig bij van Ee consultancy berustend auteursrecht is de opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00 onverminderd het recht van van Ee consultancy om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.


Artikel 5: Materiaal


5.1 Het materiaal dat door van Ee consultancy aan de opdrachtgever of deelnemer ter beschikking wordt gesteld, is met zoveel mogelijk zorgvuldigheid opgesteld. Van Ee consultancy aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor fouten in of foutieve interpretatie van het materiaal.


Artikel 6: Overmacht


6.1 Onder overmacht is onder meer begrepen: gehele of gedeeltelijke werkstaking, ziekte of andere verhindering van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen; storingen aan en/of verlies van apparatuur of materiaal.

6.2 In geval van overmacht aan de zijde van van Ee consultancy worden de verplichtingen van van Ee consultancy opgeschort zolang de overmachtsituatie voortduurt. Indien de overmachtsituatie langer dan vier weken voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 Indien van Ee consultancy bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen had voldaan of door de overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is van Ee consultancy gerechtigd dat deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.


Artikel 7: Aansprakelijkheid


7.1 Van Ee consultancy is niet aansprakelijk voor enige schade die mocht ontstaan door:

a. overmacht in de zin van art. 6 van deze voorwaarden;

b. opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten althans onzorgvuldig handelen van haar ondergeschikten;

c. toedoen van door van Ee consultancy voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

7.2 Alvorens van Ee consultancy aansprakelijk te stellen voor gebrekkige uitvoering van de overeenkomst, is de opdrachtgever gehouden om van Ee consultancy in de gelegenheid te stellen de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn deugdelijk na te komen.

7.3 De aansprakelijkheid van van Ee consultancy voor schade, veroorzaakt bij de uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar verzekeraar wordt uitbetaald.


Artikel 8: Annulering


8.1 De opdracht kan slechts met goedvinden van van Ee consultancy. worden geannuleerd. In dat geval verplicht de opdrachtgever zich alle reeds door van Ee consultancy aangeschafte materialen over te nemen en alle reeds door van Ee consultancy gemaakte kosten te vergoeden. Daarnaast is de opdrachtgever een vergoeding ter hoogte van 35% van de overeengekomen prijs verschuldigd.


Artikel 9: Gebrekkige uitvoering


9.1 Indien de opdrachtgever niet binnen 30 dagen nadat zij heeft geconstateerd of had kunnen constateren dat de uitvoering van de overeenkomst of een deel daarvan gebrekkig is, en van Ee consultancy daarvan kennis heeft gegeven, wordt de opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de wijze waarop de overeenkomst of dat deel ervan is uitgevoerd.


Artikel 10: Wijze van uitvoering


10.1 Van Ee consultancy is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst uit te besteden aan derden. Indien de uitvoering van de overeenkomst in overleg met de opdrachtgever wordt uitbesteed aan een derde, dient van Ee consultancy slechts als tussenpersoon te worden aangemerkt en is van Ee consultancy niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze derde de overeenkomst uitvoert.

10.2 Van Ee consultancy is gerechtigd om, voor zover de bepalingen van de overeenkomst dat toelaten, wijziging aan te brengen in de wijze waarop of het tijdschema waarbinnen de overeenkomst wordt uitgevoerd.


Artikel 11: Prijzen


11.1 De prijs wordt onder meer bepaald op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen. Indien nadien de kosten van lonen, belastingen, materialen en dergelijke verhoging ondergaan, dan is van Ee consultancy gerechtigd deze verhogingen door te berekenen, ook al zijn de verhogingen het gevolg van bij het sluiten van de overeenkomst te voorziene omstandigheden.


Artikel 12: Facturering


12.1 Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen door van Ee consultancy te zijn ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum.

12.2 Indien reeds een deel van de overeenkomst is uitgevoerd, is van Ee consultancy gerechtigd dit deel tussentijds te factureren, tenzij anders overeengekomen.

12.3 De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening of opschorting van zijn aan van Ee consultancy verschuldigde betaling.

12.4 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft te betalen, is deze vanaf het verstrijken van de in artikel 12.1. genoemde betalingstermijn een rente van 1% per maand verschuldigd over de volledige hoofdsom.

12.5 De zonodig door van Ee consultancy te maken buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het door de opdrachtgever aan van Ee consultancy verschuldigde bedrag.


Artikel 13: Geschillen


13.1 Alle geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zullen worden aangebracht bij het bevoegde gerecht van de vestigingsplaats van van Ee consultancy.Referenties

Aad Bruggeman – Founding Director at BOND BV

“ Bas is een een bijzonder mens: aimabel, warm en tegelijkertijd analytisch haarscherp. En vooral Bas is authentiek “what you see, is what you get” Zelfs uit een informeel gesprekje haal ik waardevolle tips. Handv...

Ingrid Alves, Manager Bedrijven, Rabobank

“ Ik heb een loopbaantraject bij Bas gedaan en heb het als heel plezierig, ontspannend en inspirerend ervaren. Bas geeft je alle vertrouwen en is heel betrokken. Daarnaast is hij heel attent en positief. Kortom ik zag ...

Bart Romijn, werkt nu als applicatiebeheerder bij het UMCG

“ Naast zijn creativiteit, integerheid en openheid  is Bas iemand die het voor elkaar krijgt dat je zonder wrok gedwongen afscheid kunt nemen van een werkgever, zodat de relatie goed blijft hetgeen er toegeleid heeft ...

Mirjan van de Beld – Zelfstandig Professional Juridisch Adviseur Mediator

“ Bas weet als geen ander je sterke punten en goede vaardigheden naar boven te halen. En weet daarmee jouw carrière weer een boost te geven. Je doet dit uiteindelijk allemaal zelf maar Bas voelt heel goed aan welke to...

Geert Hoving – Directeur Cvites bv

” Het is wat vreemd om als werkgever iets te schrijven over een voormalig werknemer die in dezelfde branche voor zichzelf begonnen is en waarvan je helemaal geen afscheid wilde nemen. En dat is aan de andere kant ju...

Annemarie Viellevoye, eigenaar Olympia Uitzendbureau Meppel

“Ik ken Bas van Ee als een loyale vriendelijke collega uit mijn tijd bij Vedior Personeelsdiensten en daarom reden genoeg om inmiddels al 10 jaar contact te houden en zaken te doen. Op onze werkvloer bij Olympia Uitzen...

Miranda Bakker – Hoofd klantenservice Zorggroep Tangenborgh

“Via een aanbeveling meldde ik mij aan voor een loopbaantraject bij Bas van Ee. Mijn doel: ik had het gevoel dat ik niet voldoende uit mijn opleiding en ervaring haalde, maar wist niet hoe ik dit kon veranderen. Omd...

Gerline Roo – Olympia Uitzendbureau Meppel

“ Toen ik werd uitgenodigd voor het gesprek had ik geen idee wat ik precies moest verwachten. Dat je eigenlijk binnen een half uur al door had hoe ik in elkaar stak vond ik heel bijzonder,dat zegt wel wat over de kw...

Marcel van Let – Consultant & kwaliteitzorg at KTBA People in Food

“ Middels een loopbaanadvies traject met Bas in contact gekomen om uit te vinden waar mijn passie lag op werk gebied en vooral waar ik veel energie uit zou halen. Door heel doortastend, betrokken en op een persoonlijke...

Hiltje Hof, hoofd P&O OSG Sevenwolden

“Bas heeft een aantal ex-docenten van ons goed op weg geholpen bij het vinden van een nieuwe baan. Hij heeft hen op nieuwe sporen weten te zetten; hij combineert op een prettige manier diepgang in loopbaanorientatie m...

Ellen IJmker – Management Assistent Schiphol Travel

"Bas heeft mij geweldig begeleid in een periode dat ik het gevoel had vast te zitten in mijn toenmalige baan en toekomstperspectief. Ik heb veel waardering voor zijn gave om mensen heel snel door te hebben en daar op in ...

Bekijk alle referenties